Разработка проекта на газификацию в Анапе — «Феанор.Газификация»